Lễ rước sắc phong đình làng cổ Túy Loan - Đà Nẵng

Lễ rước sắc phong đình làng cổ Túy Loan - Đà Nẵng

Lễ rước sắc phong đình làng cổ Túy Loan - Đà Nẵng